fbpx
Hvidt BilletFix logo

Vilkår & betingelser

Pristruktur​

Hvis billetprisen overstiger DKK 0, bliver der pålagt et billetgebyr på DKK 3,75 per billet (inkl. moms) og dertil 3,75% (inkl. moms) af den samlede pris; dog maksimalt DKK 75,00 (inkl. moms) per billet. Arrangøren kan vælge, om billetgebyret inkluderes i billetprisen eller lægges ovenpå billetprisen i form af et billetgebyr. Hvis prisen for salg af tillægsprodukter overstiger DKK 0, vil Ticketbutler opkræve et gebyr på DKK 2,50 per tillægsprodukt (inkl. moms) og dertil 2,50% (inkl. moms) af den samlede pris af tillægsprodukter. Under billetkøbet kan der tilbydes køb af associerede produkter og services såsom, men ikke begrænset til, SMS-billetter, beskyttelses af refundering o.l.. Associerede services og produkter kan pålægges individuelle gebyrer.

Generelle forretningsbetingelser for arrangører

BilletFix er en online handelsplatform, som formidler billetter og associerede ydelser. Eventarrangører fremviser herigennem arrangementer og kan sælge billetter mv. til arrangementerne.

BilletFix drives og ejes af Ticketbutler ApS. Disse generelle betingelser er derfor gældende mellem BilletFix og dennes eventarrangører. Ingen andre betingelser er gældende for dette forhold med mindre andet er aftalt på skrift af en autoriseret repræsentant fra Ticketbutler.

1. DEFINITIONER. 
‘Ticketbutler’ repræsenterer Ticketbutler ApS, som er en dansk registreret virksomhed (CVR nr: 38404687) med adresse på Raffinaderivej 10, 2300 København S, Danmark. “Arrangør” repræsenterer en person eller en juridisk enhed som benytter Ticketbutlers services med hensigt på at fremvise arrangementer og sælge billetter til arrangementer såvel som associerede produkter/services. “Aftalen” repræsenterer aftalen indgået mellem Ticketbutler og arrangøren angående leverancen af Ticketbutlers services til arrangøren, hvor disse betingelser er gældende. “Ticketbutler services” repræsenterer de services Ticketbutler leverer til arrangøren i overensstemmelse med aftalen og disse betingelser inklusiv, men ikke begrænset til, Ticketbutler (herunder BilletFix) platformen på dennes hjemmeside(r), domæne(r) og mobile applikation(er).

2. OPKRÆVNING AF BETALINGER.
Ticketbutler vil modtage betalinger fra kunder inklusiv moms og gebyrer på vegne af arrangøren. Hvis billetprisen overstiger DKK 0, vil Ticketbutler opkræve et gebyr på DKK 3,75 per billet (inkl. moms) og dertil 3,75% (inkl. moms) af den samlede pris; dog maksimalt DKK 75,00 (inkl. moms) per billet. Hvis prisen for salg af tillægsprodukter overstiger DKK 0, vil Ticketbutler opkræve et gebyr på DKK 2,50 per tillægsprodukt (inkl. moms) og dertil 2,50% (inkl. moms) af den samlede pris. Betalingen vil blive opkrævet direkte efter billetten og/eller associerede produkter/services er leveret til kunden inklusiv elektronisk levering. Arrangøren kan vælge, om billetgebyret inkluderes i billetprisen eller lægges ovenpå billetprisen i form af et billetgebyr. Under billetkøbet kan der tilbydes køb af associerede produkter og services såsom, men ikke begrænset til, SMS-billetter, beskyttelses af refundering o.l.. Associerede services og produkter kan pålægges individuelle gebyrer.

Ticketbutler vil i arrangementsudbetalingen fratrække DKK 2,50 (inkl. moms) per transaktion som af gæsten er blevet betalt med MobilePay. Arrangøren har dog mulighed for at fravælge muligheden for gæsten at betale med MobilePay; dette skal aktivt fravælges fra arrangørens dashboard.

3. UDBETALING TIL ARRANGØR.
Det er nødvendigt at Ticketbutler har muligheden for at kunne refundere billetprisen til køberen hvis det pågældende arrangement er aflyst. Derfor vil Ticketbutler udbetale billetomsætningen til arrangøren efter arrangementet er afholdt. Udbetalingen vil ske indenfor 14 kalenderdage efter datoen for arrangementet, under forudsætning af at arrangør har leveret de nødvendige bankoplysninger til at gennemføre transaktionen. Dog bestræber Ticketbutler sig på, at pengene overføres inden for 3 arbejdsdage efter arrangementets afslutning. En rente på 3,0% bliver pålagt ved for sent overførte udbetalinger. Billetomsætningen bliver udbetalt til den af arrangøren specificeret konto på Ticketbutler platformen; til denne udbetaling associerede gebyrer og lignende bliver fratrukket billetomsætningen og betalt af arrangøren.

4. DATABEHANDLER, -EJER FORHOLD OG DPA
Som en del af denne kontrakt indgår en behandleraftale. Når du gennem Ticketbutler Services opretter arrangementer bliver du databehandler i relation til GDPR. Ticketbutler er data-ejer. Denne kontrakt beskriver hvilke rettigheder og forpligtelser de indgående parter har. Databehandlingen undergår gældende love og regler med hensyn til GDPR (EU/2016/679).

Arrangøren skal kun behandle personlig data med henblik på at kunne levere den tilbudte service til de registrerede og/eller billetkøbere til det pågældende arrangement eller hvis behandling af personlig data er krævet grundet lovmæssige krav. Instruktion i behandling af data er oplyst gennem denne kontrakt samt vores Privacy Policy.

Arrangøren forsikrer, at den personlige data ikke deles med andre medmindre andet er aftalt med Ticketbutler. 

Arrangøren skal som databehandler ved forespørgsel fra Ticketbutler inden for rimelig tid fremvise beviser for overholdelse af artikel 28 i GDPR samt overholdelse af denne kontrakt. Arrangøren vil tillade og bidrage til revisioner inklusiv inspektioner udarbejdet af Ticketbutler eller andre af Ticketbutler godkendte inspektører. 

Arrangøren skal tage alle nødvendige forhold for at overholde Artikel 32 af GDPR hvor det kræves. Dette betyder, at med hensyn til den aktuelle situation, implementerings-udgifter og natur, afgrænsning, og kontekst og formål med databehandling, skal dataejer og databehandler implementere passende tekniske og organisatoriske forhold til at sikre et passende sikkerhedsniveau til risikoen.

Ved ophævelse af kontrakten er arrangøren forpligtet til at slette eller returnere personlig data til Ticketbutler og slette eksisterende kopier medmindre EU lov eller pågældende lands lov kræver lagring af dataen. 

Arrangøren kan forespørge sine billetkøbere, registranter og/eller donorer om yderligere data under købet, registreringen og/eller donationen. Denne må dog ikke være obligatorisk indsamlet hvis dataen omhandler etnicitet, politisk overbevisning, religion, sexuelle præferencer, filosofiske overbevisning eller foreningsmedlemskaber medmindre andet er aftalt med Ticketbutler.

5. INTELLEKTUELLE RETTIGHEDER
Alle intellektuelle rettigheder i forbindelse med Ticketbutler services er Ticketbutlers ejendom inklusiv men ikke begrænset til alle rettigheder associeret med Ticketbutler hjemmeside(r) og app og Ticketbutler varemærke. 

6. BRUG AF TICKETBUTLER SERVICES
Ticketbutler bevilliger arrangøren en ikke-eksklusiv, ikke uigenkaldelig, begrænset rettighed til at tilgå og bruge Ticketbutler services med henblik på registrering af gæster til arrangementer og fremvisning af billetter til arrangementer som vel associerede produkter og services.

7. ARRANGØRS ANSVAR
I kraft af at arrangøren er databehandler forudsætter Ticketbutler at arrangøren overholder gældende datalovgivning inklusiv GDPR. Det er arrangørens ansvar at formidle korrekt, præcis, opdateret og relevant information om sine events, billetter, priser, betingelser, associerede produkter/services osv. via Ticketbutler services. Arrangøren forpligter sig til at de opslåede arrangementer gennem Ticketbutler services og gennemførslen af arrangementerne imødekommer gældende love, regler og regulationer, og alle produkter og services beskrevet på opslåede arrangementssider er leveret på en tilfredsstillende måde.

8. REFUNDERINGER OG REKLAMATIONER
Da alle transaktioner er mellem arrangøren og dens respektive kunde(r) beder Ticketbutler alle kunder at henvende sig til den respektive arrangør ved henvendelser omkring refunderinger eller reklamationer. Arrangøren indvilliger i at overholde en refunderings-, klage- og reklamationspolitik i overensstemmelse med gældende love og generelle standarder. Ticketbutler må efter eget skøn forsøge at optræde som mægler vedrørende refunderinger, klager og reklamationer; dog vil Ticketbutler intet ansvar have for en arrangørs uhensigtsmæssige adfærd i forbindelse med refunderinger, reklamationer og klager. Arrangøren indvilliger i at forsvare og holde Ticketbutler, dets associerede selskaber og agenter skadesløs fra og mod alle erstatningskrav og udgifter inklusiv udgifter til advokater opstået fra eller relateret til transaktioner mellem kunder eller brugere og arrangøren gennem Ticketbutler services.

9. ERSTATNINGSKRAV FRA ARRANGØREN
Alle erstatningskrav fra arrangøren mod Ticketbutler skal formidles skriftlig for at være gyldig. Erstatningskrav for tab eller skader mod Ticketbutler skal fremlægges senest 30 kalenderdage efter arrangøren er blevet opmærksom eller skulle have været blevet opmærksom på de givne tab eller skader.

10. ANSVARSBEGRÆSNING
Ticketbutler kan kun gøres ansvarlig for tab eller skader ved udvisning af grov uagtsomhed eller uhensigtsmæssig hensigt af Ticketbutler. Ticketbutler kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller skader. Ticketbutler kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader opstået fra arrangørens afvigelser fra Ticketbutlers instruktioner eller vejledning i brugen af Ticketbutler services.

11. ARRANGØRENS INFORMATIONER
Arrangøren indvilliger i at Ticketbutler må lagre og bruge arrangørens kontaktinformationer til at give arrangøren relevant og af arrangøren efterspurgt information og dele arrangørens kontaktinformation med brugere og kunder. Ticketbutler må også bruge arrangørens kontaktinformationer til at bekræfte arrangørens identitet, anmode om arrangørens mening på Ticketbutlers services, udvikle nye tilbud og til markedsundersøgelse. Ticketbutler forbeholder sig retten til at videregive kontaktinformation og personlig data for at

(i) efterleve gældende love; 
(ii) svare på henvendelser fra offentlige myndigheder (eller fra henvendelser fra retslige, statslige, stats-støttede eller lokale myndigheder);
(iii) efterleve gældende juridiske processer eller procedurer; eller
(iv) forsvare Ticketbutlers rettigheder og ejendom, Ticketbutler services og/eller andre brugere af Ticketbutler services.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE
Medmindre udtrykkeligt er angivet i Aftalen eller i disse vilkår og betingelser, giver Ticketbutler ingen garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder ingen garanti for ikke-overtrædelse eller egnethed til et bestemt formål. Ticketbutler garanterer eller garanterer ikke, at Ticketbutler Services vil være uafbrudt eller fejlfri, eller at Ticketbutler Services vil medføre nogen indtjening eller fortjeneste for arrangøren.

13. OPHØR AF AFTALEN
Ticketbutler og arrangør er berettiget til at opsige aftalen, disse betingelser og afslutte brugen af Ticketbutler servicen ved en skriftlig opsigelse med 24 timers varsel. Arrangøren er forpligtet til at betale pågældende gæld tilhørende brugen af Ticketbutler services før aftalens ophør og dertil efterkomme pågældende forpligtelser indgået med kunder inden aftalens ophør. Ticketbutler er forpligtet til at levere dele af Ticketbutler services som allerede er betalt for.

14. ÆNDRINGER I AFTALEN
Ticketbutler forbeholder sig ret til enhver tid at ændre disse standardvilkår og Ticketbutlers privatlivspolitik. Alle ændringer vil blive offentliggjort online. Ved at fortsætte med at gøre brug af Ticketbutler Services efter ændringer af disse handelsvilkår eller privatlivspolitikken, udtrykker arrangøren sin forståelse og accept af de ændrede standardvilkår og/eller privatlivspolitik.

15. FORCE MAJEURE
Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære forhold uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder, men ikke begrænset til, strejker, lock-out, krig, it-nedbrud, m.v., suspenderes aftalens rettigheder og pligter for parterne i det tidsrum force majeure består. Hver af parterne er forpligtet til at gøre sit yderste for at begrænse tab og således overholde sin tabsbegrænsningspligt. Ticketbutler kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader som resultat af eksterne internetbaserede platforme eller lignende som hævder restriktioner eller forbud mod Ticketbutler eller Ticketbutler services.

16. LOVVALG OG VÆRNETING
Aftalen og disse betingelser reguleres og fortolkes i henhold til dansk lov uden hensyn til reglerne i dansk ret om lovvalg eller lovkonflikter. Eksklusivt værneting for enhver tvist skal være domstolene i Danmark.

Standardvilkår for kunder (billetkøber)

BilletFix drives og ejes af Ticketbutler ApS, hvor nedenstående betingelser derfor er gældende.

Ticketbutler ApS
Raffinaderivej 10
2300 København S
CVR: 38404687
Tlf: +45 89 80 12 80
Email: [email protected]

Herefter benævnt “Ticketbutler”.

1. GENERELT
Ticketbutler er en online handelsplatform, som formidler billetter og associerede ydelser. Eventarrangører fremviser herigennem arrangementer og kan sælge billetter mv. til arrangementerne.

Ved din brug af Ticketbutler (herunder BilletFix) website, app eller forbundne tjenesteydelser (herefter samlet: ”Ticketbutler Services”) indgår du en bindende formidlingsaftale med Ticketbutler på de betingelser, som følger af nærværende standardvilkår samt Ticketbutlers privatlivspolitik.

Ved at købe en billet eller anden ydelse gennem Ticketbutler Services køber du derfor din billet/ydelse direkte af arrangøren og Ticketbutler er alene formidler heraf.

I forbindelse med oprettelsen som bruger af Ticketbutler Services bekræfter du at have læst og accepteret disse betingelser samt Ticketbutlers privatlivspolitik, og du bekræfter samtidigt, at du er myndig og over 18 år.

Ticketbutler forbeholder sig ret til enhver tid at ændre disse standardvilkår og privatlivspolitik. Alle ændringer vil blive offentliggjort online. Ved at fortsætte med at gøre brug af Ticketbutler Services efter ændringer af disse handelsvilkår eller privatlivspolitikken, herunder ved køb et billetter via Ticketbutler Services, udtrykker du din forståelse og accept af de ændrede standardvilkår og/eller privatlivspolitik.

2. BESTILLING OG BETALING
Billetter mv. købes via Ticketbutler Services til den der angivne pris plus eventuelle gebyrer og omkostninger, som oplyses førend købet effektueres. Ved at klikke på “Køb billetter”-knappen afgiver du et ønske til Ticketbutler og eventarrangøren om at købe en eller flere billetter eller anden ydelse. Købet er imidlertid ikke endeligt afsluttet, førend du modtager en ordrebekræftelse eller den bestilte ydelse pr. e-mail. Ticketbutler forbeholder sig ret til at afvise dit køb med eller uden begrundelse.

Du kan betale med Visa, MasterCard, Dankort, Maestro samt gennemføre betalingen gennem MobilePay og ApplePay. Betaling kan kun ske ved online betaling via Ticketbutler Services. Ticketbutler henleder din opmærksomhed på, at du efter reglerne i lov om betalingstjenester og elektroniske penge har indsigelsesret med henblik på at standse eller tilbageføre betalingstransaktioner i Ticketbutler Services.

Hvis billetprisen overstiger DKK 0, bliver der pålagt et billetgebyr på DKK 3,75 per billet (inkl. moms) og dertil 3,75% (inkl. moms) af den samlede pris; dog maksimalt DKK 75,00 (inkl. moms) per billet. Arrangøren kan vælge at inkludere billetgebyret i billetprisen, hvorfor der for nogle events ikke vil blive pålagt et billetgebyr. Hvis prisen for salg af tillægsprodukter overstiger DKK 0, vil Ticketbutler opkræve et gebyr på DKK 2,50 per tillægsprodukt (inkl. moms) og dertil 2,50% (inkl. moms) af den samlede pris. Moms udgør 20% af billetsummen såfremt der er pålagt moms på arrangementet. Ved gratis billetter pålægges ikke billet- eller kortgebyr. Billet- og kortgebyr refunderes ikke.

Du kan blive tilbudt at købe associerede services eller produkter herunder, men ikke begrænset til, SMS-billetter, afbestillingsbeskyttelse o.l.. Ticketbutler kan for disse services pålægge et andet gebyr end ovenstående.

Ved køb af afbestillingsbeskyttelse godkender du betingelserne, som linkes til fra denne side.

Din betaling vil blive hævet fra dit betalingskort eller konto, når billetten eller anden ydelse er afsendt til dig via e-mail. Hvis betaling ikke modtages, vil billetten eller den eventuelle anden ydelse blive annulleret.

3. LEVERING
Levering af billet sker via e-mail afsendt af Ticketbutler i form af en PDF-fil. Levering vil ske til den e-mail, du har oplyst i forbindelse med bestillingen, og levering anses for sket, når billetten er afsendt fra Ticketbutler pr. e-mail.

4. REFUNDERING AF BILLETTER OG AFLYSNING
Efter ”Lov om visse forbrugeraftaler” kan du have en fortrydelsesret vedr. dine køb. Vi gør opmærksom på, at din fortrydelsesret er et forhold mellem dig og arrangøren.

Billetter. Du skal være opmærksom på, at billetter i henhold til ”Lov om visse forbrugeraftaler § 17” som udgangspunkt ikke er omfattet af en fortrydelsesret. I tilfælde af aflysning henvises der til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Billetter refunderes i sådanne tilfælde som udgangspunkt altid. Vi gør særligt opmærksom på, at Ticketbutler som formidler af billetten ikke hæfter for aflysninger ol.

Andre ydelser. For andre ydelser har du efter forbrugeraftaleloven ret til at fortryde dit køb inden for 14 kalenderdage uden begrundelse. Fristen beregnes forskelligt alt efter, om der er tale om køb af en vare eller køb af en tjenesteydelse. Ved køb af en vare løber fortrydelsesfristen fra det tidspunkt, hvor du får varen i fysisk besiddelse. Ved køb af tjenesteydelser løber fortrydelsesfristen fra aftalens indgåelse.

Fortrydelsesretten er betinget af, at ydelsen leveres tilbage til arrangøren i væsentlig samme stand og mængde, som den var ved leveringen til dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret over for arrangøren, skal du tage direkte kontakt til arrangøren og derefter returnere varen til samme. Arrangøren vil derefter tilbagebetale købesummen til dig. Du kan også vælge at give Ticketbutler meddelelse om, at du ønsker at bruge din fortrydelsesret ved fx at udfylde denne formular, og Ticketbutler vil herefter tage kontakt til arrangøren herom.

Det fremhæves, at du har 2 års reklamationsret under købeloven vedrørende varer og 3 år vedrørende tjenesteydelser, som du har købt via Ticketbutler. Du skal imidlertid reklamere inden rimelig tid efter at du opdager en mangel.

5. ANSVARSBEGRÆNGNING
Ticketbutler har ikke mulighed for at genfremsende en billet ved bortkomst deraf. Ønske om genfremsendelse af eventuelt bortkommen billet skal ske til arrangøren.

Ticketbutler hæfter ikke og kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af betalingsstandsning, konkurs, aflysning eller flytning af dato for afholdelse af et arrangement eller andre reklamationer vedrørende det aktuelle arrangement. Al henvendelse herom rettes til arrangøren, som er din direkte kontraktpart.

Ticketbutler hæfter ikke og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle krav i forbindelse med kopiering eller videresalg af billetter.

6. LOVVALG OG VÆRNETING
Vores aftale reguleres og fortolkes i henhold til dansk lov uden hensyn til reglerne i dansk ret om lovvalg eller lovkonflikter. Eksklusivt værneting for enhver tvist skal være domstolene i Danmark.

7. ØVRIGE VIGTIGE BESTEMMELSER
Ticketbutler tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl i Ticketbutler Services, herunder i priser og vedrørende udsolgte events.

Vi tager også forbehold om at annullere din(e) billet(ter) mod tilbagebetaling af billettens pris (billet- og kortgebyr refunderes ikke).

7. ØVRIGE VIGTIGE BESTEMMELSER
Ticketbutler tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl i Ticketbutler Services, herunder i priser og vedrørende udsolgte events.

Vi tager også forbehold om at annullere din(e) billet(ter) mod tilbagebetaling af billettens pris (billet- og kortgebyr refunderes ikke).

Kontakt BilletFix

Billetsystemet BilletFix er leveret af:

Ticketbutler
CVR: 38404687
Raffinaderivej 10, 2300 KBH S

© 2023 by Ticketbutler